Przedszkole Nr 1 w Kostrzynie Wielkopolskim
Przedszkole Nr 1 w Kostrzynie

Regulamin rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

Rozdział 1

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

§ 1.

1. Przebieg postępowania rekrutacyjnego obejmuje:
1) określenie liczby miejsc w Przedszkolu,
2) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola,
3) przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola w roku szkolnym 2019/2020,
4) ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
5) podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Przedszkola w roku szkolnym 2019/2020,
6) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,
2. Przedszkole przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przeprowadzania rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 ogłasza:
1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
2) na stronie internetowej Przedszkola,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
3. Ogłoszenie zawiera harmonogram rekrutacji do Przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.
4. Regulamin rekrutacji jest dostępny w sekretariacie Przedszkola, na stronie BIP oraz na stronie internetowej Przedszkola.

Rozdział 2

Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2.

1. Do Przedszkola na dany rok szkolny przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 9 lat.
3. Dzieci 6-letnie ( urodzone w 2013r. ) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, a dzieci 5 –letnie (ur. w 2014r.), dzieci 4-letnie (ur. w 2015r.) oraz dzieci 3 –letnie (ur. w 2016r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy są wolne miejsca dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko po ukończeniu 2,5 roku.
5. Rekrutacja dzieci do Przedszkola odbywa się raz do roku.
6. W przypadku, gdy Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w trakcie roku szkolnego, przyjęcia dziecka do Przedszkola dokonuje jego Dyrektor.
7. Rodzice dzieci, które nie chodziły do Przedszkola, składają wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola na dany rok szkolny, a rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.
8. Złożenie podpisanego przez jednego rodzica (prawnego opiekuna dziecka) wniosku o przyjęcie do Przedszkola oraz oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu i warunkami opieki przedszkolnej, jest dokumentem wiążącym i obligującym rodziców do ich przestrzegania.
9. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
10. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 3.

1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.
2. Liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy. Liczba ta nie może być większa niż 25.
3. Liczba oddziałów w przedszkolu wynosi 10.

Rozdział 3

Harmonogram rekrutacji

§ 4.

1. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w terminach ustalonych przez organ prowadzący Przedszkole w harmonogramie.
2. Przedszkole podaje terminy postępowania rekrutacyjnego do wiadomości rodzicom poprzez umieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
2) na stronie internetowej Przedszkola,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

Rozdział 4

Kryteria przyjęć dzieci do Przedszkola

§ 5.

1. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kostrzyn.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
2) niepełnosprawność dziecka,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.
3. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący wraz ze wskazaną liczbą punktów:
1) Dzieci obojga rodziców pracujących – 7 punktów
2) Dzieci zgłaszane na:
- 11 godz. – 6 punktów
- 10 godz. – 5 punktów
- 9 godz. – 4 punkty
- 8 godz. – 3 punkty
- 7 godz. – 2 punkty
- 6 godz. – 1 punkt
3) Dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola – 3 punkt
4) Wskazanie przez obojga rodziców/prawnych opiekunów dla celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie Gminy Kostrzyn – 1 punkt
5. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Kostrzyn mogą być przyjęte do Przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje ono wolnymi miejscami.

Rozdział 5

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 6.

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Przedszkola i wyznacza jej przewodniczącego.
2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: Wicedyrektor Przedszkola, Sekretarz Przedszkola, przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola
3. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie może wchodzić:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do Przedszkola.
4. Dyrektor Przedszkola może dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na Przewodniczącego Komisji.
5. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola, w terminach ustalonych w harmonogramie rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020.
6. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom Komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do Przedszkola i załączonymi do nich dokumentami.
8. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji.
9. Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
10. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia Komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
11. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków Komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje Przewodniczący i członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
12. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
13. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola spełniających kryteria określone w § 5 ust. 2 pkt 1 -7.
14. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci spełniających dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący do Przedszkola, w ramach posiadanych wolnych miejsc.
15. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem.
W przypadku, gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
16. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.
17. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości:
1) listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych
2) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
18. Listy, o których mowa w § 6 ust. 17 pkt 1 - 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej, zgodnie z art. 158 ustawy Prawo oświatowe.
19. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do Przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rozdział 6

Zadania Przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Dyrektora Przedszkola w procesie rekrutacji

§ 7.

1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) pobranie wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola z odpowiednimi załącznikami od Dyrektora Przedszkola,
2) organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.
3) prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:
a) wyznaczenie protokolanta,
b) zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej oświadczeń o zachowaniu poufności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
c) zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do Przedszkola,
d) zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do Przedszkola,
e) kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do Przedszkola,
f) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej.
2. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym,
2) weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych,
3) określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci,
4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
3. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:
1) wykonanie niezbędnych czynności związanych z rekrutacją dzieci do Przedszkola,
2) udostępnienie regulaminu rekrutacji,
3) wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji,
4) sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe- zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,
5) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Rozdział 7

Tryb odwoławczy

§ 8.

1. Rodzic dziecka może wnieść do Dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników
2. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej o którym mowa w § 8 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
3. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Wykaz załączników do regulaminu:

1. Załącznik Nr 1 - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
2. Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola.
3. Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020.

Zobacz także:

Dokumenty do pobrania

W tym dziale znajdują się dokumenty w formie elektronicznej, które można zapisać na własnym komputerze.

Nasza Kadra Pedagogiczna

Poznaj kadrę pedagogiczną zajmującą się dziećmi w Miejskim Przedszkolu w Kostrzynie.

Galeria zdjęć

W dziale galeria znajdują się najnowsze fotorelacje z wydarzeń, w których udział nasi podopieczni. Zapraszamy do oglądania.

Niezbędnik przedszkolaka

Podręczniki, kapcie i nie tylko.
Poznaj pełną listę rzeczy niezbędnych w życiu każdego przedszkolaka.

| aktualny cennik | | statut przedszkola | | kontakt | | polityka prywatności |
close_policy

Polityka prywatności dotycząca plików cookie

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.


Ten serwis podobnie jak większość serwisów internetowych używa technologii „cookies". Cookies są to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware)
Każdy indywidualny Cookie składa się z 4 podstawowych części:

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu wygody korzystania z serwisu,potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych. Informacje te służą do:

Stosujemy następujące kategorie plików cookies na naszych stronach:

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies.


Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie.

Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zastosowań i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (wszystkoociasteczkach.pl).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika). Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Rozumiem, nie pokazuj ponownie tego komunikatu.