Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Gimnastyka korekcyjna jest jedną z najważniejszych metod zapobiegania i niwelowania wad postawy. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym ma na celu wyeliminowanie wad postawy i działanie profilaktyczne. Prowadzona w odpowiedni sposób będzie też źródłem zabawy dla najmłodszych.

Specjalnie dobrane ćwiczenia mają bezpośredni wpływ na korekcję postawy: zwiększenie siły mięśni i wytworzenie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Pośrednio wpływają również na wydolność i sprawność organizmu. Okres przedszkolny to etap szybkiego wzrostu, kształtowania się układu kostnego i gorsetu mięśniowego. Szybki wzrost u dzieci jest czynnikiem osłabiającym siłę mięśniową, co skutkować może powstawaniem wad postawy.

Gimnastyka korekcyjna szczególnie jest wskazana dla dzieci z wadami kręgosłupa (plecy okrągłe, plecy płaskie, plecy okrągło wklęsłe), wadami stóp ( płaskostopie, stopa płasko koślawa) i wadami kolan (kolana koślawe, kolana szpotawe).

W trakcie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dziecko poznaje własne ciało i odkrywa, jakie są różnice pomiędzy prawidłową i nieprawidłową postawą. Może wzmocnić mięśnie posturalne, które odpowiadają za prawidłową postawę, a więc mięśnie grzbietu, brzucha i te, które stabilizują kręgosłup. Zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą lub zadaniową, wzmacniają tzw. gorset mięśniowy.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w naszym przedszkolu prowadzi mgr Malwina Olejniczak.

Dzieci mogą z nich korzystać nieodpłatnie na podstawie zaświadczenia od pediatry lub lekarza ortopedy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (DzU, Nr 282, poz. 2814 ze zm.) ze zmianami z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. (DzU z dnia 30 marca 2007 r., Nr 56, poz. 379).

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (DzU, Nr 15, poz. 142 ze zm.).

Procedura kwalifikowania uczniów na zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

1. Z wnioskiem o objęcie dziecka zajęciami gimnastyki korekcyjnej występuje rodzic. Do wniosku dołącza skierowanie od pediatry lub ortopedy. Skierowanie powinno zawierać dokładne określenie przyczyn skierowania – opis rodzaju wady postawy.

2. Wniosek wraz ze skierowaniem należy składać u wychowawcy grupy. Z wnioskiem występuje rodzic lub prawny opiekun.

3. Dyrektor podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

4. W pierwszej kolejności kwalifikowane są dzieci ze skierowaniami od lekarza w zakresie wad postawy, następnie dzieci u których wskazane są działania o charakterze profilaktycznym.

5. Zajęcia odbywają się w sali przedszkolnej w grupach maksymalnie do 15 uczniów.

6. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do systematycznego i aktywnego w nich udziału oraz posiadania odpowiedniego stroju: krótkie spodenki lub leginsy, bluzka z krótkim rękawem, skarpetki.