Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu – plan dostosowywany jest indywidulanie do każdej grupy przedszkolnej.

1

6:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy ruchowe, gry i zabawy stolikowe, praca z dzieckiem zdolnym, czytanie bajek, czynności porządkowe, kontakt z rodzicami.

2

8:00 - 8:45

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie.

3

8:45 - 9:00

Przygotowanie do śniadania, kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania.

4

9:00 - 9:15

Śniadanie.

5

9:15 - 11:45

Realizacja Podstawy Programowej. Zajęcia dydaktyczne, język angielski, rytmika, logopedia. Zabawy na świeżym powietrzu – Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, poza terenem przedszkola podczas wycieczek, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze podczas spacerów.

6

11:45 - 12:00

Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne.

7

12:00 - 12:30

Obiad. Wyrabianie nawyków kulturalnych podczas jedzenia: prawidłowe posługiwanie się sztućcami, prawidłowa postawa.

8

12:30 - 13:45

Odpoczynek, zajęcia relaksacyjne i wyciszające. W zależności od potrzeb dzieci zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dziecka poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, rysowanie.

9

13:45 - 14:00

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

10

14:00 - 14:15

Podwieczorek. Wyrabianie nawyków kulturalnych i higienicznych związanych ze spożywaniem posiłku.

11

14:15 - 17:00

Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy i gry dydaktyczne, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.