Koncepcja pracy Przedszkola Nr 1 w Kostrzynie

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statut Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie

Cele i zadania główne

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),

- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,

- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta

Cele i zadania szczegółowe

1. Przedszkole wyposaża dzieci w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia, zapoznaje ze sposobami ochrony przed nimi, dostarcza wiedzy o bezpiecznych zachowaniach.

2. Przedszkole kształtuje prawidłowe nawyki higieniczne i żywieniowe u dzieci, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu zapobiegając niepożądanym zjawiskom i wypadkom.

3. Przedszkole rozwija umiejętności życiowe ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.

4. Nauczyciele znają umiejętności, potrzeby i możliwości dzieci, prowadzą i dokumentują działalność diagnostyczną.

5. Przedszkole wyrównuje szanse edukacyjne dzieci poprzez realizację treści programowych.

6. Przedszkole dba o prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i społeczny poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy, zajęcia dodatkowe, uroczystości, koncerty, spotkania itp.

7. Nauczyciele zachęcają dzieci do nauki przez doświadczanie, rozwijanie postawy badawczej i podtrzymywanie naturalnej ciekawości.

8. Proces wychowawczy i dydaktyczny ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności obserwacji, umożliwienie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka.

9. Nauczyciele dbają o ścisłą i partnerską współpracę z rodzicami dla ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

10. Przedszkole zapewnia pomoc specjalistyczną w celu eliminowania deficytów rozwojowych dzieci.

11. Przedszkole dba o zapewnienie warunków do osiągania sukcesu przez każde dziecko, tworzy warunki do rozwijania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań dzieci.

12. Dyrektor przedszkola systematycznie monitoruje stan bazy dydaktycznej i wyposażenia w celu zapewnienia wychowankom prawidłowych i bezpiecznych warunków do wszechstronnego rozwoju.

13. W przedszkolu stosowany jest uczestniczący, sprawczy i partnerski styl kierowania; zasady współpracy i delegowania obowiązków są jasno określone i znane wszystkim pracownikom.

14. Nauczyciele doskonalą swoje kompetencje i umiejętności poprzez aktywny udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i samodoskonalenie.

Informacje dodatkowe

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program wydawnictwa Edukacja Polska „Zanim będę uczniem” Elżbiety Tokarskiej i Joanny Kopały. Program ten otrzymał I miejsce w II edycji konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, między innymi:

- prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,

- kinezjologia edukacyjna Denisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia,

- pedagogika zabawy „Klanza „ – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,

- muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne, odpoczynek dzieci,

- M. Bogdanowicz „Metoda dobrego startu” – aktywizowanie rozwoju psychomotorycznego,

- metody aktywne: zajęcia rytmiczne, gimnastyka twórcza R.Labana i K.Orffa, techniki parateatralne ( zabawy w teatr), „burza mózgów, drama, symulacje, metoda projektu, gry planszowe,

- elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania,

- różnorodne techniki plastyczne ,

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.