Trening umiejętności społecznych

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - organizuje się je na potrzeby pomocy dzieciom we właściwym adaptowaniu w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolem, mających trudności w radzeniu sobie z emocjami, funkcjonowania w różnych sytuacjach, poprawy ich relacji z rówieśnikami, dorosłymi oraz w relacjach z samym sobą. Zajęcia te miały także na celu realizację zadań rozwojowych odpowiednich dla danego etapu rozwoju dziecka.

Zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 prowadzone są w dwóch grupach: chłopcy i dziewczęta, opierają się na terapii grupowej w formie warsztatów. Spotkania mają postać ustrukturalizowanych zajęć, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. Każde spotkanie ma swój cel szczegółowy, podporządkowany celowi ogólnemu oraz propozycje aktywności pozwalające osiągnąć założone cele. Zarówno cały cykl spotkań jak i każde z nich osobno tworzą pewną dynamiczną całość, na które składają się określone etapy pracy z grupą. Mają one na celu lepsze poznanie się dzieci, ustalenie norm grupowych, reguł i rytuałów, budowanie atmosfery poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. W pracy grupy wspomagającej rozwój umiejętności społecznych wykorzystano różne metody aktywnej pracy dziecka, m.in. „burza mózgów”, drama, pantomima, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia i techniki wyobrażeniowe oraz elementy zajęć plastycznych. Do tej pory na zajęcia uczęszczało 11, u których można było zauważyć ogromne zmiany w zachowaniu, funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej i wśród dorosłych oraz radzeniu sobie z emocjami i złymi zachowaniami.

Podczas zajęć uczestnicy realizowali następujące cele:

- budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości

- rozpoznawanie emocji swoich i cudzych

- ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom

- umiejętność uważnego słuchania

- umiejętność odraczania gratyfikacji i czekania na własną kolej

- umiejętność pracy w grupie

- umiejętność radzenia sobie z porażką

- pokojowe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemów

- stymulowanie twórczego myślenia

- kształtowanie umiejętności postrzegania sukcesu

- potrafi współdziałać w grupie

- tworzy normy grupowe

- dokonuje samopoznania

- potrafi różnicować i określać emocje

- ma poczucie własnej wartości

- wypracowuje własne metody radzenia sobie ze strachem, agresją, stresem

- potrafi właściwie komunikować się z otoczeniem i aktywnie słuchać

- rozpoznaje zachowania asertywne i próbuje zachowywać się asertywnie

- nabywa umiejętności rozwiązywania konfliktów

- rozwija twórcze myślenie

- kształtuje umiejętności postrzegania sukcesu, podejmowania decyzji, gospodarowania własnym czasem

Ewaluacja zajęć:

Trudno zdiagnozować i ocenić postępy uczniów w doskonaleniu podnoszenia poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze swoimi emocjami. Ewaluacja zajęć – stopnia osiągnięcia zamierzonych celów jest dokonywana przez:

- obserwację zachowania się dzieci w grupie rówieśniczej i poza jej terenem (wychowawca obserwuje uczniów; ich wzajemne relacje)

- rozmowy z dziećmi na temat własnego zachowania

- rozmowy o skutkach zachowań agresywnych

Zalecenia do dalszej pracy podczas prowadzenia zajęć z treningu umiejętności społecznych ukierunkowuje się na:

- uczenie rozróżniania emocji, myśli i zachowań oraz wskazywanie zależności między nimi

- zmniejszenie zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z takimi zachowaniami

- rozwijanie umiejętności argumentowania przeciw negatywnym myślom

- kształtowanie postawy asertywnej, i umiejętności samokontroli emocjonalnej

- pomoc w uświadomieniu i akceptowaniu swoich mocnych i słabych stron

- rozwijanie umiejętności podtrzymywania relacji z rówieśnikami