Proces rekrutacji

Zapisy na rok szkolny 2023/2024 odbywają się w dniach 13 lutego - 13 marca 2023 roku.

Wypełnione dokumenty składać należy w podanym terminie w godzinach od 7:00 – 15:00 w sekretariacie przedszkola.

Obowiązujące zasady

1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr XLI/351/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 stycznia 2018r.

2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

3. Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci 2,5 letnie mogą być przyjęte, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w rekrutacji uzupełniającej.

4. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci aktualnie uczęszczające do Przedszkola Nr 1 w Kostrzynie oraz ich rodzeństwa.

Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają kartę zgłoszenia. Karty będą do pobrania w przedszkolu i na stronie internetowej www.przedszkole-kostrzyn.pl.

Od 13 lutego należy ją złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Karta złożona po wyznaczonym terminie (13 marca 2023) nie będzie rozpatrywana w rekrutacji.

27 marca zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne z przyjęciem go do przedszkola. W sprawie wyników prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 618-178-354 w godzinach 7:00 – 15:00. Listy zostaną wywieszone w holu przedszkola.

Dzieci zakwalifikowane do przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie od 28 marca do 14 kwietnia potwierdzić wolę przyjęcia.

Brak potwierdzenia woli do 14 kwietnia 2023 r. będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

17 kwietnia przez komisję rekrutacyjną na tablicy ogłoszeń w przedszkolu zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. W sprawie wyników prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 618-178-354 w godzinach 7:00 – 15:00.

Rekrutacja uzupeniająca.

Jeżeli przedszkole po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci będzie dysponowało wolnymi miejscami, przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.